• +46 21 33 44 66
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Aros Besiktning Ditt lokala besiktningsföretag i Västerås

Aros Besiktning har medlemskap i SBR ingenjörers riksförbund och Rise certifikat vilket kännetecknas av hög kvalité och kunskap

Artikelindex

Byggnadslov, när måste det finnas och vad är undantaget?

Nya regler from 2014-07-01:

Läs mer här angående nya regler från Boverket:

Ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig byggnad som ingår i en detaljplan med särskilda undantag

väsentlig ändring av byggnads inre konstruktion

väsentlig ändring av byggnads fasad

ändring av användning

nöjespark, idrottsplats, campingplats

skjutbana, motorbana

småbåtshamn med plats för fler än 15 båtar

fast cistern över 10 m3

mast vars höjd överstiger 25 meter

torn avsett för allmänheten

vindkraft för fler än 3 hushåll

staket i rågräns vars höjd överstiger 1,5 meter

uppförande eller ombyggnad av eldstad eller rökkanal i byggnad

uppställande av husvagn längre än 2 mån. då denna skall användas som bostad, affärslokal eller liknande

fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten om anläggningen skall användas som bostad eller liknande för längre tid än 2 mån.

 

Upphandlingsdokument vid ombyggnader RO-formulär

 

RO 05 - Avtal för bl.a. reparationer och ombyggnader åt privatpersoner

Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund har enats om ett nytt avtal för reparationer och ombyggnader m.m. RO-formuläret med tillhörande Allmänna bestämmelser – RO 05 (version 2). De ersätter formuläret Anbud och avtalsbekräftelse, även kallat ROT-formuläret, med tillhörande Allmänna bestämmelser.

Precis som tidigare avser avtalet ett område som regleras av tvingande lagstiftning, konsumenttjänstlagen, vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne. 

Avser andra konsumententreprenader än ”småhusentreprenader”

Gränsdragningen mellan småhusentreprenader och övriga konsumententreprenader har sedan konsumenttjänstlagen ändrades vid årsskiftet fått stor betydelse. Med småhusentreprenad avses uppförande eller tillbyggnad av en en- och tvåfamiljshus. Alla andra arbeten på sådana hus, som t.ex. ombyggnad eller reparationer är således inte att betrakta som småhusentreprenader. För småhusentreprenader gäller särskilda bestämmelser – 51-61 §§ i konsumenttjänstlagen, som bl.a. förbjuder förskott; bestämmelser som inte gäller för övriga konsumententreprenader.    

RO-formuläret och Allmänna bestämmelser – RO 05 (version 2) är således tänkt att användas vid andra konsumententreprenader än småhusentreprenader, exempelvis reparationer och ombyggnader. Vid småhusentreprenader bör ABS 05, Entreprenadkontrakt (ABS 05) och Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 05) användas. 

En entreprenad avseende såväl tillbyggnad som ombyggnad kommer därmed att omfattas av olika tvingande regler (tillbyggnaden av 1-61 §§ konsumenttjänstlagen och ombyggnaden av 1-50 §§ samma lag). I en sådan entreprenad kan det därmed bli aktuellt med två avtal.

Konsumenttjänstlagen (1985:716)

Hantverkarformuläret 09

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 09

 

 

Byggnormer historiskt

 

Byggnadsordningar år 1725, behandlar brandkrav

 

Byggnadsordningar år 1734, brandkrav och sanitära problem

 

Byggnadsstadga år 1874, (SFS 1874:25) behandlar avstånd mellan husen, brandkrav, luftväxlingar samt sammanhängande plan för vattnets avledning.

 

Byggnadsstadga år 1931, utomhusplan bestämmelser

 

Byggnadsstadga år 1947, byggnadsnämnden, länsstyrelsen råd och anvisningar

 

Byggnadsstadgan, BABS 1950, (1950:1 byggnadsstyrelsens publikation) föreskrifter av väsentlig teknisk natur av de olika byggnadsdetaljerna

 

Byggnadsstadga, BABS 1960, kritisk stadga eftersom den endast var av rådgivande karaktär för den enskilde och myndigheter

 

Byggnadsstadga, SBN 1967, grundläggande föreskrifter utformades som rådgivande och bindande i två olika spalter, skärpta regler om dränering år 1974

 

Byggnadsstadga, SBN 67-1975, en större revidering med skärpta krav på byggnadens grundläggning och värmeisolering. Trädde i kraft 1 juli 1976

 

Byggnadsstadga SBN 1980, en skärpning om kraven på byggnadens fuktskydd, reglerna trädde i kraft år 1982

 

Plan och bygglagen (SFS 1987:10) trädde i kraft 1 juli 1987 och ersätter byggnadslagen 1947:385, 1959:612, 1976:666. År 1989 gav boverket ut nybyggnadsregler av föreskrifter och allmänna råd

 

Byggnadsstadga år 1993 utgav boverket föreskrifter allmänna råd. BFS 1993:57, BBR 94:1, BFS 1993:58, BKR/BBR 94:1 därefter har reviderade/ändringar i utgåvor framtagits.

 

Första AMA (allmän material och arbetsbeskrivning) år 1950 som sedan har följts av AMA 1972 och senast 1983, en revidering gjordes år 1992